FAQs

Frequently Asked Questions

Sau khi đơn đặt hàng hoàn tất, thanh toán được thực hiện. Giấy phép cần thời gian để xử lý từ 3-5 ngày. Sau đó chúng tôi sẽ giao giấy phép cho email của bạn hoặc địa chỉ giao hàng mà bạn đang sử dụng trong quá trình đặt hàng.
Lệnh sẽ bắt đầu ngay sau khi thanh toán được thực hiện.