Mất bao lâu thì quá trình đặt hàng?

Lệnh sẽ bắt đầu ngay sau khi thanh toán được thực hiện.